Adatvédelmi tájékoztató


A www.autonavigator.hu címen elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és fenntartója, a Adevinta Classified Media Hungary Kft. (székhelye és postai címe: 1134 Budapest, Váci út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-926009, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, email: leiratkozás@autonavigator.hu, a továbbiakban: Társaság) a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzíti teljes körűen azokat az információkat, amelyek a Társaság által a www.autonavigator.hu weboldalon keresztül működtetett hírlevélszolgáltatás kapcsán történő személyes adatok kezelésének részleteire vonatkoznak. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) rendelkezései szerint személyes adat minden adat, amely egy meghatározott természetes személlyel, az érintettel kapcsolatba hozható, és az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Társaság adatkezelőjévé válik mindazon adatoknak, és az Infotörvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli mindazon személyes adatokat, amelyek a weboldal felhasználói a weboldal látogatása és használata során átadnak a Társaságnak. A weboldal látogatói a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt teljeskörű tájékoztatás ismeretében dönthetnek arról, hogy feliratkoznak-e a weboldalon elérhető hírlevélszolgáltatásra, így megadják-e személyes adataikat a Társaság részére annak céljából. A www.autonavigator.hu weboldalon hírlevélszolgáltatásra jelentkező látogatók a hírlevélre történő jelentkezéssel kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Társaság a látogató által megadott vezeték – és keresztnevét, valamint e-mailcmét magában foglaló személyes adatait, mint adatkezelő a hírlevélszolgáltatás nyújtása kapcsán az: Infotörvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, és felhasználja. Az adatkezelésre az Infotörvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertörvény) rendelkezéseinek megfelelően kerül sor. Adatkezelés jogalapja: a feliratkozó látogató (érintett) előzetes tájékoztatáson alapuló kifejezett, önkéntes hozzájárulása (Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pont, gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (1)-(2)). Kiemeljük, hogy az előző, önkéntes, beleegyezésen alapuló és visszavonható érintetti hozzájáruláson alapuló adatkezelés mellett, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, a Társaság alkalmazza az Infotörvény 6. § (5) bekezdése szerinti rendelkezésnek megfelelő adatkezelési jogalapot, amely alapján a Társaság a felhasználó hozzájárulása alapján felvett adatokat a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozott felhasználók email címére megküldött elektronikus levélben történő tájékoztatása a Társaság tevékenységéről, szolgáltatásairól, működéséről, továbbá a Társaság, valamint reklámszolgáltatására szerződött partnerei és ügyfelei termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítésére vonatkozó reklámüzenetek küldése, marketing tevékenység folytatása. Kezelt adatok köre: teljes név (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím Adatkezelési időtartama: az az időtartam, ameddig a Társaság hírleveleket küld a feliratkozott érintettek részére, de legfeljebb a látogató hozzájárulásának visszavonásáig, azaz az érintett hírlevélről történő leiratkozásáig terjedő időtartam. Az érintett látogató a hírlevél küldéséről bármikor, ingyenesen és bármilyen feltétel nélkül leiratkozhat, azaz visszavonhatja hozzájárulását, a hírlevélben elhelyezett leiratkozási gomb használatával, illetve az ott megjelölt módon, továbbá a leiratkozas@autonavigator.hu emailcímre, illetve a Társaság székhelyére (1134 Budapest, Váci út 49.) postán eljuttatott leiratkozási szándékát tartalmazó nyilatkozatával. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135124/2018. Adatfeldolgozó igénybevétele: A Társaság a hírlevelek küldésével kapcsolatosan adatfeldolgozót vesz igénybe, és a hírlevél küldésére szolgáló adatbázisba tartozó látogatói adatokat a Társaság részére szerverszolgáltatást nyújtó Andrews IT Engineering Mérnöki, Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szerverszolgáltatását veszi igénybe. A Társaság fenntartja a jogot az adatfeldolgozó megváltoztatására. A jelen tájékoztatás szerinti adatkezeléssel érintett hírlevél adatbázishoz a Társaság részéről az Autónavigátor internetes sajtótermék szerkesztőségének hírlevelek küldéséért felelős munkatársai férhetnek hozzá. A Társaság a kézbesítésre nem kerülő hírleveleket szűri, a kézbesítés meghiúsulását mutató emailcímekhez tartozó személyes adatokat törli a hírlevél-adatbázisból. A személyes adatkezeléssel érintett természetes személy, személyes adatai kezelésre vonatkozóan törvényben meghatározott jogosultságokkal rendelkezik.
  • A Társaság általi adatkezeléssel érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását a Társaság fentiekben megadott elérhetőségeire eljuttatott nyilatkozatával. Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Társaság, mint adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az erre irányuló a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be és díjköteles, az Infotörvényben meghatározott esetekben és mértékben.
  • A Társaság a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta, ezt követően törli azt. A Társaság a személyes adatot megjelöli, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, továbbá törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, vagy a kezelt személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy a törlést a bíróság vagy a NAIH elrendelte.
  • A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 (huszonöt) nap áll az adatkezelő rendelkezésére, illetve amennyiben az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét a Társaság nem teljesíti, erről 25 (huszonöt) napon belül írásban tájékoztatja az érintettet és közli elutasítás indokait. A Társaság a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről szintén értesíti az érintettet. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; vagy annak felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; vagy törvényben meghatározott egyéb esetben. A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszünteti, és az adatokat zárolja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, az ellen bírósághoz fordulhat.
  • Az érintett a jogainak Társaság általi megsértése esetén a Társaság ellen szintén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
  • További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi elérhetőségeken lehet élni: NAIH (Székhely: HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: (36) 1 391 1400; Fax: (36) 1 391 1410; Email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu).
  • A Felhasználó részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Infotörvény 14-18.§§ és 21-23.§§ rendelkezései tartalmazzák.
Amennyiben a fenti adatvédelmi szabályokkal nem ért egyet, kérjük, ne jelentkezzen a hírlevélszolgáltatásra. Kérjük, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, kérése van, keresse Társaságunkat!