Felhasználási feltételek

Az autonavigator.hu honlapot (továbbiakban: honlap) az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-926009 cégjegyzékszámon; székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49. III. emelet, adószáma: 14918618-2-41) üzemelteti.
A jelen felhasználási feltételek tartalmazzák a honlap használatára vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket. A honlap használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapot minden felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
A honlap használatba vétele kizárólag a jelen felhasználási feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat Üzemeltető a jelen oldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásra a honlapon közzétett felhívással a felhasználók figyelmét felhívja.
A honlap megtekintése ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően érhetőek el. A honlapon történő regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a felhasználó által a honlapon elhelyezett tartalomért. Üzemeltető a közízlést- és jogszabályt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, hozzászólásokat, véleményeket, képeket, fájlokat, megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó tartalmakat minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. Ilyen esetben a felhasználó semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési igénnyel nem élhet, köteles lesz azonban az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
Regisztráció
Üzemeltetőnél egy egységes regisztrációs rendszer működik, mely az Üzemeltető által működtetett bármely honlapról elérhető. Amennyiben felhasználó Üzemeltető bármely honlapján már regisztrálta magát, az az e-mail cím és jelszó a jelen honlapon is érvényes. A regisztrációt megelőzően kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket és egyetértése jeleként jelölje be a regisztrációs oldalon található négyzetet.
A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.
Üzemeltető a regisztráció megérkezéséről a felhasználó által megadott e-mail címre haladéktalanul visszaigazolást küld. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és megérkezéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A regisztrációval a felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség. Üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületen férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail címe kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.
Amennyiben a felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatot ad meg. Ilyen esetekben a felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, köteles lesz azonban az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
Blog, hozzászólás, egyéb felhasználói tartalom
A honlapon található nyilvános blogra és hozzászólásra, illetve minden egyéb felhasználói véleményre (továbbiakban: blog) a jelen felhasználási feltételekben foglaltak az alábbi kiegészítésekkel irányadóak. Blogot is mindenki kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszava biztonságban tartásáért. A blogban megjelenő tartalmat is a felhasználó helyezi el és vállalja érte a felelősséget.
Blog igénybevételével felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom feltételezhetően jogsértő, Üzemeltető illetve mások jogát, jogos érdekét, vagy közérdeket sértő, akkor Üzemeltető jogosult azt indokolás nélkül törölni akár saját elhatározásából, akár más érdekeltek kérésére.
Tartalom elhelyezéséhez regisztráció szükséges. Tartalom alatt értünk a felhasználó által a honlapra feltöltött minden adatot, információt, beleértve a létrehozott blogot, hozzászólásokat, - legyen az akár szöveg, kép, hang, videó vagy bármilyen más formátumban. Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a honlapon az általa elhelyezett tartalom tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik. Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a honlapon szerzői jogvédelem alatt álló művet helyez el, azzal kapcsolatban a felhasználási jogokkal rendelkezik. A felhasználásért az arra jogosultak irányában a szerzői és egyéb díjak tekintetében a fizetési kötelezettség felhasználót tereli. Felhasználó a közzététellel lemond a tartalom feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben erre alapozva nem támaszthat. Felhasználó az általa feltöltött tartalom tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, az adott időpontban ismert minden felhasználási módra kiterjedő felhasználási jogot enged Üzemeltetőnek, kiemelten a tartalom többszörözésére és nyilvánossághoz való közvetítésére. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen felhasználási feltételek elfogadásával adott felhasználási engedélyekre a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nincs hatással, az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de Üzemeltető által esetlegesen archivált tartalmakra is.
Felhasználó által közzétett tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ott található tartalomért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől felmerült kárának megtérítését követelni.
Felhasználó által elérhetővé tett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen megvalósuló jogsértések esetén Üzemeltető a jogszabályok nyújtotta lehetőségek között együttműködik a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal a jogsértő személyek felelősségre vonása érdekében. A honlapon a felhasználó által elhelyezett tartalmak, kifejtett nézetek, vélemények a felhasználó saját nézeteit, véleményét tartalmazzák, és azok nem feltétlenül esnek egybe Üzemeltető véleményével, nézeteivel.
Moderálás
A felhasználó által közzétett tartalmat moderátorok figyelemmel kísérhetik és ellenőrizhetik abból a célból, hogy megpróbálják biztosítani a folyamatos és kulturált társalgás, véleménynyilvánítás lehetőségét. Tevékenységüket eseti jelleggel és szúrópróbaszerűen végzik. A moderátor jogosult törölni azt a tartalmat mely feltételezhetően jogsértő, vagy akadályozza a rendeltetésszerű használatot, illetve a jelen felhasználási feltételekbe ütközik. Jogosult továbbá a felhasználó előzetes értesítés nélküli felfüggesztésére és letiltására. Nincs lehetősége azonban az egyes tartalmat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni. A törölhető tartalommal együtt az azokra adott reagálások is törölhetőek. Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálásból vagy annak elégtelenségéből eredő kárért, illetve kényelmetlenségért.
Korlátozás, letiltás
A moderátor a jogsértő, a kulturált társalgást, véleménynyilvánítást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó, vagy a jelen felhasználási feltételeket sértő felhasználók jogosultságait ideiglenesen vagy véglegesen korlátozhatja, illetve letilthatja. Kirívóan súlyos esetben az adott felhasználó végleges letiltása mellett az összes közzétett tartalmának törlésére is sor kerülhet. A letiltás lehet részleges vagy teljes körű, szólhat ideiglenes vagy végleges időtartamra.
A moderátor tudomásszerzése esetén, külön értesítés nélkül törli az alábbi pontok valamelyikét megvalósító tartalmat:
  • Jogsértő tartalom: minden olyan tartalom jogsértőnek minősül, ami a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
  • Témaromboló tartalom: ide tartozik minden technikai és tartalmi rombolás. Tartalmi rombolásnak minősül minden a folyamatos, kulturált társalgást, véleménynyilvánítást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, ismételt vagy témán kívüli tartalom közzététele. Technikai rombolásnak minősül minden, ami megváltoztatja a topik méretét, megjelenését vagy más módon akadályozza annak rendeltetésszerű használatát, mint pl. nagy terjedelmű tartalmak bemásolása, letöltést lassító alkalmazások, automatikusan induló letöltések stb.
  • Alpári, agresszív, fenyegető hangnem, illetve minden más rosszindulatú tartalom alkalmazása: azt, hogy a tartalom alpári, agresszív, fenyegető hangnemű, illetve más egyéb módon rosszindulatú, a moderátor jogosult eldönteni a topik és téma jellegének függvényében.
  • Olyan tartalom, mely kifejezetten erre a célra létrehozott helyen kívül a moderálással, moderátorokkal, üzemeltetővel foglalkozik.
  • Minden olyan tartalom, amely gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, illetve a jó ízlést sértő képet vagy ilyen témájú weboldalra mutató linket tartalmaz.
  • Azon tartalom, mely más felhasználó vagy egyéb érintett személyes adatát, levél, magán vagy üzleti titkát hozzájárulásának hiányában teszi közzé vagy vele szemben lejárató, bántó, sértő módon megfogalmazott véleményt tartalmaz.

Felelősség
A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi felhasználó saját kockázata és felelőssége.
Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.
Üzemeltető a honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából, letiltásból vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.
Üzemeltető nem felelős az abból származó kárért, hogy a felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta. Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Üzemeltető felelősségét kizárja.
A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért az Üzemeltetőt semmiféle felelősség nem terheli.
Üzemeltető a nem általa elhelyezett tartalomért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.
Felhasználó által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől, illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni.
Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében felhasználó minősül szolgáltatónak.
Egyéb rendelkezések
A honlap Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit. Az autonavigator.hu szóösszetétel az ISZT által bejegyzett domain név. Ezen jogvédett szóösszetétel vagy hozzá hasonló megjelölés harmadik személyek által történő bármilyen használata Üzemeltető jogát sérti. Üzemeltető az esetleges jogsértés esetén kész annak elhárítása és kárának megtérítése érdekében minden szükséges jogi lépést megtenni.
Üzemeltető honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi felhasználóra a mindenkor hatályos felhasználási feltételek rendelkezései vonatkoznak. Üzemeltető a jelen felhasználási feltételek és a nyújtott szolgáltatások megváltoztatásának jogát fenntartja. A jelen felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.
Jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A hírlevélfeliratkozásra vonatkozó adatvédelmi szabályzat itt érhető el.
Jelen felhasználási feltételek 2018. február 27. napján lép hatályba.